نمایندگی هاست ایران

Reseller panel - 10GB

فضای هاست 10GB
ترافیک ماهانه 200GB

Reseller panel - 20GB

فضای هاست 20GB
ترافیک ماهانه 400GB

Reseller panel - 50GB

فضای هاست 50GB
ترافیک ماهانه 1000GB